Menu Sluiten

Begrippen

Aansprakelijk(heid)

Een ander is aansprakelijk als diegene verantwoordelijk is (voor iets) en daar de gevolgen van moet ondervinden en dragen. De wettelijke aansprakelijkheid omvat de schuld- en risico-aansprakelijkheid. Er zijn verschillende wettelijke bepalingen die de aansprakelijkheid regelen.

Meestal moet de eisende partij (de partij die zijn/haar schade wil verhalen) de aansprakelijkheid van de wederpartij bewijzen. Getuigenverklaringen zijn daarbij vaak van groot belang.

Iemand aansprakelijk stellen doe je door het schrijven van een (aangetekende) brief. Veelal wordt zo’n aansprakelijkstelling doorgestuurd naar een aansprakelijkheidsverzekeraar en die verzekeraar zal de aansprakelijkheid afwijzen of erkennen. Pas bij een schriftelijke erkenning van de aansprakelijkheid kan (letsel)schade verhaald worden.

AVP

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort AVP) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen de risico’s van aansprakelijkheid in zijn particuliere hoedanigheid. De AVP verzekert alle aanspraken waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek is uitgesloten. Ongevallen in het verkeer (met of door een motorrijtuig) zijn uitgesloten, omdat daarvoor een specifieke verzekering afgesloten dient te worden.

Het hebben van een AVP is niet verplicht, dit in tegenstelling tot het hebben van een autoverzekering (WAM verzekering). Wanneer uw wederpartij bijvoorbeeld een fietser of een voetganger is, dan is het belangrijk om te achterhalen of hij/zij een AVP heeft. Schade verhalen op iemand zonder verzekering is wel mogelijk, het maakt iemand niet minder aansprakelijk, maar zeker wanneer het om flinke bedragen gaat, bemoeilijkt dit de zaak wel.

AVB

AVB staat voor Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze AVB-polis dekt onder voorwaarden de aansprakelijkheid voor zowel schade aan personen (letselschade) als zaakschade (materiële schade en eventueel gevolgschade).

Aansprakelijkheidsverzekeraars voor bedrijven komen we vaak tegen bij werkgeversaansprakelijkheden. Deze verzekeraar beoordeelt of een werkgever aansprakelijk is.

Belangenbehartiger

Een belangenbehartiger is iemand die een andere partij vertegenwoordigt om diens belangen tot een recht te laten komen. Helaas is ‘letselschadespecialist’ geen beschermd beroep. Iedereen mag zich zo noemen. Mijn advies is om altijd een gespecialiseerde letselschade-expert als belangenbehartiger in te schakelen. Dat kan een letselschade-advocaat zijn, maar ook een geregistreerd letselschadejurist. Deze laatste herkent u aan de titel Register-Expert Personenschade. Het NIVRE zegt hierover het volgende:

De NIVRE Register-Expert Personenschade is dé deskundige om het proces na een ongeval te begeleiden en de betrokken partijen te adviseren over de hoogte van de schadevergoeding. Dat vergt niet alleen goede kennis van wet- en regelgeving, maar ook goede contactuele eigenschappen en empathie. De NIVRE Register-Expert moet daarbij steeds kunnen anticiperen op aanwezige emotie en spanning.

Het NIVRE vereist van de NIVRE Register-Experts binnen deze branche diverse vaktechnische opleidingen en seminars die een goede aanvulling zijn op de (hogere) opleiding en hun kennis scherp houdt.

Het NIVRE besteedt naast de aandacht voor de (verzekerings)technische kennis en vaardigheid ook veel aandacht aan de communicatievaardigheid, de integriteit en het gedrag van de NIVRE Register-Experts. Een expert vormt tenslotte de spil in het schadeproces, dat snel en vakkundig behandeld dient te worden en het belang van partijen moet dienen.

Huishoudelijke hulp

Hieronder valt de betaalde schoonmaakhulp die u inschakelt omdat u vanwege uw letsel de eigen taken in het huishouden niet meer kunt doen, maar ook de mantelzorg die verleend wordt door gezinsleden of bekenden. De schade wordt concreet begroot wanneer er daadwerkelijk voor betaald wordt, maar wordt abstract begroot door middel van het toepassen van bijvoorbeeld een richtlijn van de Letselschade Raad als er wel hulp wordt verleend, maar daar niet voor wordt betaald.

Kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd

Hiermee bedoelen we de kosten die u maakt om juridische hulp te krijgen en om uw letsel en de omvang van uw schade aan te tonen. Technisch zijn deze kosten onderdeel van uw schade en dus verhaalbaar wanneer er een aansprakelijke partij is. Vaak spreekt u met uw belangenbehartiger af dat deze kosten rechtstreeks op de aansprakelijke partij worden verhaald, deze hoeft u dan dus niet voor te schieten. Het gaat hierbij om de kosten van uw letselschadejurist, maar ook om de kosten van de medisch adviseur, de kosten voor het opvragen van medische informatie en het inschakelen van (medische) deskundigen.

Deze kosten gaan NIET van uw schadevergoeding af en worden apart gedeclareerd bij de aansprakelijke partij.

Letsel

Dit is een breed begrip. Het loopt van licht tot zwaar letsel en van lichamelijk tot psychisch letsel. Veel mensen denken dat het moet gaan om blijvend letsel, maar dat is niet het geval. Schade verhalen naar aanleiding van een kneuzing kan dus ook. Wel is het altijd aan te raden om ook licht letsel zo snel mogelijk door een huisarts te laten beoordelen, zodat de klachten zijn vastgelegd. Dat helpt een slachtoffer bij het bewijzen van de klachten en dus bij het verhalen van schade door die klachten.

Medisch dossier

In het medisch dossier verzamelen we de opgevraagde medische informatie van alle artsen en therapeuten welke u heeft bezocht in verband met het opgelopen letsel. Het medisch dossier is het bewijs van uw letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Dit dossier wordt gedeeld met de medisch adviseur van de aansprakelijke partij, maar wordt ook beoordeeld door onze eigen medisch adviseur.

Medische eindsituatie

Hiermee bedoelen we een medisch stabiele situatie welke naar verwachting de komende tijd niet meer veel zal veranderen. Het kan daarbij zijn dat de klachten over zijn, u bent dan hersteld van uw letsel, maar het kan ook zijn dat er blijvende klachten en beperkingen zijn. Vaak ontstaat een medische eindsituatie wanneer u medisch uitbehandeld bent en er geen operaties of revalidatietrajecten meer gepland staan.

Medische kosten

Het gaat hierbij om medische kosten die voor uw eigen rekening komen, zoals het eigen risico van uw zorgverzekeraar of de eigen bijdrage die u voor bepaalde behandelingen zelf dient te betalen. De kosten die uw zorgverzekeraar vergoed, zijn geen schade voor u. De zorgverzekeraar kan zelf de kosten die ze ten behoeve van u hebben gemaakt verhalen op de aansprakelijke partij.

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad is een juridisch begrip: wetten en jurisprudentie bepalen wat wel en wat niet als een onrechtmatige daad wordt beschouwd. De omschrijving en gevolgen van een onrechtmatige daad zijn in het Nederlandse recht vastgelegd in artikel 162 van boek 6 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (hierna afgekort als BW). Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 6:162
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Psychisch letsel

Het moet hierbij gaan om bewijsbaar psychisch letsel. Om schade ten gevolge van psychisch letsel te kunnen verhalen, moet er sprake zijn van een erkend psychiatrisch ziektebeeld, zoals een PTSS. Enkel psychisch onbehagen is onvoldoende.

Reiskosten

Het gaat hier bijvoorbeeld om extra reden kilometers welke terug te voeren zijn op uw ongeval en/of uw letsel. Denkt u hierbij aan de ritjes naar het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de fysiotherapeut. Houdt u de extra gereden kilometers goed bij. Deze kunnen wij, conform de richtlijn van de Letselschade Raad, tegen een tarief van 0,26 per gereden kilometer verhalen op de aansprakelijke partij.

Het kan bij reiskosten ook gaan om bijvoorbeeld de kosten van een taxi die u naar uw werk of naar het ziekenhuis moet nemen, omdat u zelf geen auto kunt rijden vanwege uw letsel. U heeft ten aanzien van alle schade een schadebeperkingsplicht. Van u als slachtoffer kan worden verwacht dat u een redelijk oplossing voor uw probleem kiest, maar dat houdt niet in dat een dure oplossing per definitie een onredelijke oplossing is. Het helpt wanneer we bepaalde grotere schadeposten vooraf bespreken met een aansprakelijke partij, zodat u niet blijft zitten met kosten die een aansprakelijke partij niet redelijk vindt.

Schade

Materiële schade:

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden vanwege het letsel en die u zelf dus daadwerkelijk in de portemonnee voelt. Denk daarbij aan medische kosten die voor eigen rekening komen, reiskosten van en naar een ziekenhuis of een therapeut, extra kinderopvangkosten of kosten voor medische hulpmiddelen die aangeschaft moeten worden. Maar ook de verminderde inkomsten die kunnen ontstaan als u niet meer (volledig) kunt werken, de kosten van huishoudelijke hulp of de tuinman zijn materiële schadeposten en zijn verhaalbaar wanneer de aansprakelijkheid is erkend.

Immateriële schade:

Smartengeld is de vergoeding van de immateriële schade. Immateriële schade wordt niet direct in de portemonnee gevoeld, maar het is de schade die ontstaat door het leed en de verminderde levensvreugde door het opgelopen letsel. De hoogte van dit bedrag is in grote mate afhankelijk van de ernst van het letsel, de duur van de klachten en de impact op het leven van het slachtoffer. Pas wanneer er een medische eindsituatie is, kan de hoogte van een smartengeldvergoeding in alle redelijkheid worden vastgesteld, maar in de tussentijd is het vaak mogelijk alvast een deel van deze schade te vorderen door middel van een voorschot.

Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding van de immateriële schade. Immateriële schade wordt niet direct in de portemonnee gevoeld, maar het is de schade die ontstaat door het leed en de verminderde levensvreugde door het opgelopen letsel. De hoogte van dit bedrag is in grote mate afhankelijk van de ernst van het letsel, de duur van de klachten en de impact op het leven van het slachtoffer. Pas wanneer er een medische eindsituatie is, kan de hoogte van een smartengeldvergoeding in alle redelijkheid worden vastgesteld. In de tussentijd is het vaak mogelijk alvast een deel van deze schade te vorderen door middel van een voorschot.

SVI

Deze afkorting staat voor Schadeverzekering voor Inzittenden. Dit is een verzekering die u zelf heeft afgesloten en waarop u als bestuurder een beroep kunt doen wanneer u een ongeval heeft meegemaakt. Het is sterk afhankelijk van de polisvoorwaarden welke schade onder de dekking van deze verzekering valt. Zo worden bijvoorbeeld soms buitengerechtelijke kosten en/of smartengeld uitgesloten. Het is aan te raden een jurist naar deze polisvoorwaarden te laten kijken om na te gaan waar u recht op heeft.

Verlies arbeidsvermogen

Indien u vanwege uw letsel niet (geheel) kunt werken en u dus (deels) arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat uw loon niet of niet volledig wordt doorbetaald. Als arbeidsongeschikte zelfstandig ondernemer heeft u veelal direct geen inkomen meer. Het is niet zozeer het loon of inkomen dat verhaald wordt, wat belastingtechnisch ook nadelig zou zijn, maar we dienen aannemelijk te maken wat uw mogelijkheden waren geweest vermogen vanuit arbeid op te bouwen als het ongeval u niet was overkomen. Uiteraard wordt daarbij aansluiting gezocht bij wat u voor het ongeval verdiende, maar het kan ook zijn dat u net voor een promotie stond en/of u net een andere baan aan zou nemen waarin u meer zou gaan verdienen. Deze schadepost is vaak een groot onderdeel van de schade in een letselschadezaak en het vergt specialistische kennis om deze schade in kaart te brengen en te vorderen bij de aansprakelijke partij.

Verlies zelfwerkzaamheid

Deze schade ontstaat wanneer u niet meer in staat bent de klussen in en om uw huis zelf te doen, terwijl u dat voor het ongeval wel allemaal zelf deed. Denkt u bijvoorbeeld aan uw tuinonderhoud, maar ook de schilder- en/of verbouwingsklussen thuis. Als uw letsel van korte duur is en de klussen even uitgesteld kunnen worden, dan kan de aansprakelijke partij dit in redelijkheid van u verwachten. Maar duurt uw herstel lang of is uw letsel blijvend, dan is het redelijk om iemand in te schakelen deze klussen voor u te laten doen. Dit kan een partner of een buur zijn, maar ook een tuinman of een professionele klusser of schilder wanneer dit niet binnen uw eigen netwerk opgelost kan worden. Heeft u blijvend letsel en zult u ook in de toekomst deze klussen niet meer zelf kunnen doen, dan kan de richtlijn van de Letselschade Raad uitkomst bieden bij het begroten van de toekomstschade op dit vlak. Daarbij moet wel gezegd worden dat het binnen die richtlijn gaat om normsituaties en er redenen kunnen zijn om daar in uw geval van af te wijken, omdat uw huis bijvoorbeeld geen standaard huis is of u een buitengewoon actieve klusser was voor ongeval.

Voorschot

Met deze term duiden we zowel de vergoeding van de reeds geleden schade gedurende de looptijd van een letselschadedossier aan, als het daadwerkelijke extra overgemaakte bedrag door de aansprakelijke partij voor aanstaande schade.

Er kan op een specifieke schadepost worden bevoorschot, zoals op het verlies arbeidsvermogen of op het smartengeld, maar er kan ook een voorschot onder algemene titel worden verstrekt. Bij deze laatste staat nog niet vast voor welke schadepost de vergoeding precies bedoeld is. Bij de afwikkeling van het dossier worden dan alle schadeposten bij elkaar opgeteld en de voorschotten eraf gehaald. Dan blijft er vaak een resterende schadevergoeding over, waarvoor de aansprakelijke partij een slotbetaling verricht.

WAM Verzekering

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is een Nederlandse wet. De WAM heeft als doel het beschermen van verkeersslachtoffers. De dader moet dan wel civielrechtelijk aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). (art. 3 lid 1 WAM) en tevens zijn de bijrijders meeverzekerd. Niet verzekerd zijn dieven van het motorrijtuig (art. 3 lid 1 WAM). De Staat en mensen met gemoedsbezwaren tegen de WAM zijn vrijgesteld van deze verzekeringsplicht (art. 16 lid 1 WAM). Mensen met gemoedsbezwaren zijn wel verplicht een bedrag te storten in het Waarborgfonds Motorverkeer, dat genoemd is in art. 23 WAM.

De benadeelde (het verkeersslachtoffer) kan rechtstreeks de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van zijn schade (art. 6 lid 1 WAM). De verzekeraar kan tegen deze benadeelde niet de verweren inroepen die hij tegen de verzekerde had op grond van de verzekeringsovereenkomst (art. 11 lid 1 WAM): hij moet dus ook de schade vergoeden wanneer de verzekerde het ongeval had veroorzaakt door rijden onder invloed. Later heeft hij dan het recht op verhaal (regres) op de verzekerde (art. 15 lid 1 WAM).

Wanneer de benadeelde niet kan achterhalen wie de aansprakelijke persoon is, wanneer de verzekeraar te weinig geld heeft om uit te keren of wanneer de vergoedingsplicht niet wordt nagekomen, heeft hij recht op een bijdrage uit het Waarborgfonds Motorverkeer (art. 25 lid 1 WAM). Het Waarborgfonds heeft dan weer een recht op verhaal (regres) op de aansprakelijke personen (art. 27 lid 1 WAM).