Menu Sluiten

Het letselschadetraject

U heeft een ongeval meegemaakt, waarbij u letsel heeft opgelopen. In de eerste plaats wens ik u beterschap en heel veel sterkte. Er zal veel op u afkomen, veelal dingen waar u nooit eerder mee te maken heeft gehad. Het is gebleken dat het door benadeelden van ongevallen als plezierig wordt ervaren, wanneer hen in een zo vroeg mogelijk stadium enige duidelijkheid en inzicht wordt verschaft over de behandeling en afwikkeling van een letselschadedossier in zijn algemeenheid, waarbij een aantal veel voorkomende schadeposten in het bijzonder worden uitgelicht.

Algemeen

Letselschade is pas verhaalbaar, wanneer er een partij is die de aansprakelijkheid heeft erkend.

Doorgaans volgen we het volgende stappenplan:

  • Aansprakelijkheid erkend krijgen
  • Bij substantieel letsel zal ik u thuis bezoeken, vaak samen met iemand van de aansprakelijke verzekeraar, om kennis te maken en uw letsel met de daaruit voortvloeiende schade te bespreken
  • Al geleden schade in kaart brengen en verhalen
  • Herstel volgen en medische eindsituatie afwachten
  • Dossier afwikkelen

Aansprakelijk(heid)

Een ander is aansprakelijk als diegene verantwoordelijk is (voor iets) en daar de gevolgen van moet ondervinden en dragen. De wettelijke aansprakelijkheid omvat de schuld- en risico-aansprakelijkheid. Er zijn verschillende wettelijke bepalingen die de aansprakelijkheid regelen.

Meestal moet de eisende partij (de partij die zijn/haar schade wil verhalen) de aansprakelijkheid van de wederpartij bewijzen. Getuigenverklaringen zijn daarbij vaak van groot belang.

Iemand aansprakelijk stellen doe je door het schrijven van een (aangetekende) brief. Veelal wordt zo’n aansprakelijkstelling doorgestuurd naar een aansprakelijkheidsverzekeraar en die verzekeraar zal de aansprakelijkheid afwijzen of erkennen. Pas bij een schriftelijke erkenning van de aansprakelijkheid kan (letsel)schade verhaald worden.

Wat is letselschade?

Letselschade is een verzamelbegrip van alle schade die ontstaat nadat iemand letsel heeft opgelopen. Er zijn binnen het begrip letselschade twee pijlers, de materiële en de immateriële schade. Maar wat bedoelen we precies met letsel?

Letsel

Dit is een breed begrip. Het loopt van licht tot zwaar letsel en van lichamelijk tot psychisch letsel. Veel mensen denken dat het moet gaan om blijvend letsel, maar dat is niet het geval. Schade verhalen naar aanleiding van een kneuzing kan dus ook. Wel is het altijd aan te raden om ook licht letsel zo snel mogelijk door een huisarts te laten beoordelen, zodat de klachten zijn vastgelegd. Dat helpt een slachtoffer bij het bewijzen van de klachten en dus bij het verhalen van schade door die klachten.

Materiële schade

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden vanwege het letsel en die u zelf dus daadwerkelijk in de portemonnee voelt. Denk daarbij aan medische kosten die voor eigen rekening komen, reiskosten van en naar een ziekenhuis of een therapeut, extra kinderopvangkosten of kosten voor medische hulpmiddelen die aangeschaft moeten worden. Maar ook de verminderde inkomsten, hetgeen we verlies arbeidsvermogen noemen, die kunnen ontstaan als u niet meer (volledig) kunt werken, de kosten van huishoudelijke hulp of verlies zelfwerkzaamheid (zoals de kosten voor de tuinman of een schilder) zijn materiële schadeposten en zijn verhaalbaar wanneer de aansprakelijkheid is erkend.

Immateriële schade

Smartengeld is de vergoeding van de immateriële schade. Immateriële schade wordt niet direct in de portemonnee gevoeld, maar het is de schade die ontstaat door het leed en de verminderde levensvreugde door het opgelopen letsel. De hoogte van dit bedrag is in grote mate afhankelijk van de ernst van het letsel, de duur van de klachten en de impact op het leven van het slachtoffer. Pas wanneer er een medische eindsituatie is, kan de hoogte van een smartengeldvergoeding in alle redelijkheid worden vastgesteld. In de tussentijd is het vaak mogelijk alvast een deel van deze schade te vorderen door middel van een voorschot.

Veel voorkomende materiële schadeposten

Schade aan kleding of goederen

Het kan gebeuren dat kleding en/of goederen bij een ongeval beschadigd raken. De waarde van de beschadigde spullen zijn verhaalbaar wanneer de aansprakelijkheid is erkend. Ik adviseer u altijd foto’s te maken van de beschadigde artikelen.

Om de (dag)waarde van de beschadigde spullen te kunnen bepalen, verneem ik graag de aankoopdatum (en als deze nog aanwezig is, ontvang ik graag de aanschafnota) en de aankoopprijs.

Medische kosten

Het gaat hierbij om medische kosten die voor uw eigen rekening komen, zoals het eigen risico van uw zorgverzekeraar of de eigen bijdrage die u voor bepaalde behandelingen zelf dient te betalen. De kosten die uw zorgverzekeraar vergoed, zijn geen schade voor u. De zorgverzekeraar kan zelf de kosten die ze ten behoeve van u hebben gemaakt verhalen op de aansprakelijke partij.

Reiskosten

Het gaat hier bijvoorbeeld om extra reden kilometers welke terug te voeren zijn op uw ongeval en/of uw letsel. Denkt u hierbij aan de ritjes naar het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de fysiotherapeut. Houdt u de extra gereden kilometers goed bij. Deze kunnen wij, conform de richtlijn van de Letselschade Raad, tegen een tarief van 0,30 (norm 2022) per gereden kilometer verhalen op de aansprakelijke partij.

Het kan bij reiskosten ook gaan om bijvoorbeeld de kosten van een taxi die u naar uw werk of naar het ziekenhuis moet nemen, omdat u zelf geen auto kunt rijden vanwege uw letsel. U heeft ten aanzien van alle schade een schadebeperkingsplicht. Van u als slachtoffer kan worden verwacht dat u een redelijk oplossing voor uw probleem kiest, maar dat houdt niet in dat een dure oplossing per definitie een onredelijke oplossing is. Het helpt wanneer we bepaalde grotere schadeposten vooraf bespreken met een aansprakelijke partij, zodat u niet blijft zitten met kosten die een aansprakelijke partij niet redelijk vindt.

Huishoudelijke hulp

Hieronder valt de betaalde schoonmaakhulp die u inschakelt omdat u vanwege uw letsel de eigen taken in het huishouden niet meer kunt doen, maar ook de mantelzorg die verleend wordt door gezinsleden of bekenden. De schade wordt concreet begroot wanneer er daadwerkelijk voor betaald wordt, maar wordt abstract begroot door middel van het toepassen van bijvoorbeeld een richtlijn van de Letselschade Raad als er wel hulp wordt verleend, maar daar niet voor wordt betaald.

Verlies arbeidsvermogen

Indien u vanwege uw letsel niet (geheel) kunt werken en u dus (deels) arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat uw loon niet of niet volledig wordt doorbetaald. Als arbeidsongeschikte zelfstandig ondernemer heeft u veelal direct geen inkomen meer. Het is niet zozeer het loon of inkomen dat verhaald wordt, wat belastingtechnisch ook nadelig zou zijn, maar we dienen aannemelijk te maken wat uw mogelijkheden waren geweest vermogen vanuit arbeid op te bouwen als het ongeval u niet was overkomen. Uiteraard wordt daarbij aansluiting gezocht bij wat u voor het ongeval verdiende, maar het kan ook zijn dat u net voor een promotie stond en/of u net een andere baan aan zou nemen waarin u meer zou gaan verdienen. Deze schadepost is vaak een groot onderdeel van de schade in een letselschadezaak en het vergt specialistische kennis om deze schade in kaart te brengen en te vorderen bij de aansprakelijke partij.

Verlies zelfwerkzaamheid

Deze schade ontstaat wanneer u niet meer in staat bent de klussen in en om uw huis zelf te doen, terwijl u dat voor het ongeval wel allemaal zelf deed. Denkt u bijvoorbeeld aan uw tuinonderhoud, maar ook de schilder- en/of verbouwingsklussen thuis. Als uw letsel van korte duur is en de klussen even uitgesteld kunnen worden, dan kan de aansprakelijke partij dit in redelijkheid van u verwachten. Maar duurt uw herstel lang of is uw letsel blijvend, dan is het redelijk om iemand in te schakelen deze klussen voor u te laten doen. Dit kan een partner of een buur zijn, maar ook een tuinman of een professionele klusser of schilder wanneer dit niet binnen uw eigen netwerk opgelost kan worden. Heeft u blijvend letsel en zult u ook in de toekomst deze klussen niet meer zelf kunnen doen, dan kan de richtlijn van de Letselschade Raad uitkomst bieden bij het begroten van de toekomstschade op dit vlak. Daarbij moet wel gezegd worden dat het binnen die richtlijn gaat om normsituaties en er redenen kunnen zijn om daar in uw geval van af te wijken, omdat uw huis bijvoorbeeld geen standaard huis is of u een buitengewoon actieve klusser was voor ongeval.

Buitengerechtelijke kosten (BGK)

Hiermee bedoelen we de kosten die u maakt om juridische hulp te krijgen en om uw letsel en de omvang van uw schade aan te tonen. Technisch zijn deze kosten onderdeel van uw schade en dus verhaalbaar wanneer er een aansprakelijke partij is. Vaak spreekt u met uw belangenbehartiger af dat deze kosten rechtstreeks op de aansprakelijke partij worden verhaald, deze hoeft u dan dus niet voor te schieten. Het gaat hierbij om de kosten van uw letselschadejurist, maar ook om de kosten van de medisch adviseur, de kosten voor het opvragen van medische informatie en het inschakelen van (medische) deskundigen.

Bij Pol Letselschade gaan deze kosten NIET van uw schadevergoeding af en worden apart gedeclareerd bij de aansprakelijke partij. Deze garantie heeft u niet bij alle belangenbehartigers. Sommigen werken met een zogenaamde ‘no cure, no pay’-constructie, waarbij u bij verhaalbaarheid van uw schade een deel van uw schadevergoeding af moet staan aan uw belangenbehartiger, die vervolgens ook nog zijn nota indient bij de aansprakelijke partij.

Voorschot

Met deze term duiden we zowel de vergoeding van de reeds geleden schade gedurende de looptijd van een letselschadedossier aan, als het daadwerkelijke extra overgemaakte bedrag door de aansprakelijke partij voor aanstaande schade.

Er kan op een specifieke schadepost worden bevoorschot, zoals op het verlies arbeidsvermogen of op het smartengeld, maar er kan ook een voorschot onder algemene titel worden verstrekt. Bij deze laatste staat nog niet vast voor welke schadepost de vergoeding precies bedoeld is. Bij de afwikkeling van het dossier worden dan alle schadeposten bij elkaar opgeteld en de voorschotten eraf gehaald. Dan blijft er vaak een resterende schadevergoeding over, waarvoor de aansprakelijke partij een slotbetaling verricht.

Medisch traject

Ongevalsletsel zal door het slachtoffer aangetoond en bewezen moeten worden en dat doen we door medische informatie op te vragen waaruit het letsel en het verband met het ongeval blijkt. Ook ligt de bewijsopdracht voor het aantonen van hypothetische medische situatie zonder ongeval bij het slachtoffer.

Medisch dossier

In het medisch dossier verzamelen we de opgevraagde medische informatie van alle artsen en therapeuten die u heeft bezocht in verband met het opgelopen letsel. Het medisch dossier is het bewijs van uw letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Dit dossier wordt gedeeld met de medisch adviseur van de aansprakelijke partij, maar wordt ook beoordeeld door onze eigen medisch adviseur.

Medische eindsituatie

Hiermee bedoelen we een medisch stabiele situatie welke naar verwachting de komende tijd niet meer veel zal veranderen. Het kan daarbij zijn dat de klachten over zijn, u bent dan hersteld van uw letsel, maar het kan ook zijn dat er blijvende klachten en beperkingen zijn. Vaak ontstaat een medische eindsituatie wanneer u medisch uitbehandeld bent en er geen operaties of revalidatietrajecten meer gepland staan. Het verschilt per letsel en per persoon hoelang het duurt voordat er sprake is van een dergelijke medische eindsituatie.

Afwikkeling dossier

De duur van de zaak is afhankelijk van de duur van uw herstel. Gedurende de looptijd van het dossier verhalen we de tot dan toe geleden schade. Het afwachten van een medische eindsituatie heeft de voorkeur, omdat er pas dan een inschatting gemaakt kan worden van eventuele blijvende klachten en toekomstschade. Mijn doel is de zaak zorgvuldig, maar zo snel mogelijk af te wikkelen.

De manier waarop een letselschadedossier wordt afgewikkeld is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en het soort letsel. Ik informeer u rondom de afwikkeling van uw dossier graag over de opties en adviseer u op welke manier uw rechten optimaal gewaarborgd worden.